قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۱/۹ ساعت 12:01

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۱/۹ ساعت 12:01:18 برابر با 556,070 پانصد و پنجاه و شش هزار وهفتاد ریال قیمت یورو 622,030 ششصد و بیست و دو  هزار وسی ریال قیمت پوند 728,820 هفتصد و بیست و هشت هزار و هشت صد و بیست ریال قیمت دلار