قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ ساعت 11:59

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ ساعت 11:59:17 برابر با 549,050 پانصد و چهل و نه هزار وپنجاه ریال قیمت یورو 591,990 پانصد و نود و یک هزار و نه صد و نود ریال قیمت پوند 692,860 ششصد و نود و دو  هزار و هشت صد و شصت ریال قیمت دلار