قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ ساعت 12:04

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ ساعت 12:04:32 برابر با 548,500 پانصد و چهل و هشت هزار و پانصد ریال قیمت یورو 592,520 پانصد و نود و دو  هزار و پانصد و بیست ریال قیمت پوند 693,350 ششصد و نود و سه هزار و سیصد و پنجاه ریال قیمت دلار