قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ساعت 11:57

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ساعت 11:57:42 برابر با 536,550 پانصد و سی و شش هزار و پانصد و پنجاه ریال قیمت یورو 584,560 پانصد و هشتاد و چهار هزار و پانصد و شصت ریال قیمت پوند 682,370 ششصد و هشتاد و دو  هزار و سیصد و هفتاد ریال قیمت دلار