قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ ساعت 12:18

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ ساعت 12:18:23 برابر با 510,420 پانصد و ده هزار و چهار صد و بیست ریال قیمت یورو 559,620 پانصد و پنجاه و نه هزار و ششصد و بیست ریال قیمت پوند 650,720 ششصد و پنجاه هزار و هفتصد و بیست ریال قیمت دلار