قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ ساعت 11:56

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ ساعت 11:56:12 برابر با 514,783 پانصد و چهارده هزار و هفتصد و هشتاد و سه ریال قیمت یورو 563,823 پانصد و شصت و سه هزار و هشت صد و بیست و سه ریال قیمت پوند 652,983 ششصد و پنجاه و دو  هزار و نه صد و هشتاد و سه ریال قیمت دلار