قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۷/۱۰ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۷/۱۰ ساعت 11:55:38 برابر با 328,820 سیصد و بیست و هشت هزار و هشت صد و بیست ریال قیمت یورو 322,240 سیصد و بیست و دو  هزار و دویست و چهل ریال قیمت پوند 367,480 سیصد و شصت و هفت هزار و چهار صد و هشتاد ریال قیمت دلار