قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۳/۲ ساعت 12:56

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۳/۲ ساعت 12:56:35 برابر با 255,900 دویست و پنجاه و پنج هزار و نه صد ریال قیمت یورو 120 صد و بیست ریال قیمت پوند 379,170 سیصد و هفتاد و نه هزار و صد و هفتاد ریال قیمت دلار