قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۳/۱ ساعت 12:59

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۳/۱ ساعت 12:59:59 برابر با 255,900 دویست و پنجاه و پنج هزار و نه صد ریال قیمت یورو 635 ششصد و سی و پنج ریال قیمت پوند 381,130 سیصد و هشتاد و یک هزار و صد و سی ریال قیمت دلار