قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۲/۳۱ ساعت 13:00

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۲/۳۱ ساعت 13:00:01 برابر با 255,900 دویست و پنجاه و پنج هزار و نه صد ریال قیمت یورو 321,760 سیصد و بیست و یک هزار و هفتصد و شصت ریال قیمت پوند 379,920 سیصد و هفتاد و نه هزار و نه صد و بیست ریال قیمت دلار