قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۹/۱۱ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۹/۱۱ ساعت 11:55:49 برابر با 267,020 دویست و شصت و هفت هزار وبیست ریال قیمت یورو 302,000 سیصد و دو  هزار ریال قیمت پوند 389,510 سیصد و هشتاد و نه هزار و پانصد و ده ریال قیمت دلار