قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۹/۱۰ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۹/۱۰ ساعت 11:55:15 برابر با 289,070 دویست و هشتاد و نه هزار وهفتاد ریال قیمت یورو 325,930 سیصد و بیست و پنج هزار و نه صد و سی ریال قیمت پوند 386,020 سیصد و هشتاد و شش هزار وبیست ریال قیمت دلار