قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۸/۲۹ ساعت 12:05

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۸/۲۹ ساعت 12:05:24 برابر با 280,440 دویست و هشتاد هزار و چهار صد و چهل ریال قیمت یورو 316,450 سیصد و شانزده هزار و چهار صد و پنجاه ریال قیمت پوند 378,590 سیصد و هفتاد و هشت هزار و پانصد و نود ریال قیمت دلار