قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۷/۲۷ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۷/۲۷ ساعت 11:55:42 برابر با 273,780 دویست و هفتاد و سه هزار و هفتصد و هشتاد ریال قیمت یورو 319,050 سیصد و نونزده هزار وپنجاه ریال قیمت پوند 377,320 سیصد و هفتاد و هفت هزار و سیصد و بیست ریال قیمت دلار