قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۷/۲۶ ساعت 12:00

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۷/۲۶ ساعت 12:00:24 برابر با 271,550 دویست و هفتاد و یک هزار و پانصد و پنجاه ریال قیمت یورو 314,760 سیصد و چهارده هزار و هفتصد و شصت ریال قیمت پوند 372,910 سیصد و هفتاد و دو  هزار و نه صد و ده ریال قیمت دلار