قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۷/۲۴ ساعت 11:56

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۷/۲۴ ساعت 11:56:12 برابر با 272,140 دویست و هفتاد و دو  هزار و صد و چهل ریال قیمت یورو 315,830 سیصد و پانزده هزار و هشت صد و سی ریال قیمت پوند 374,330 سیصد و هفتاد و چهار هزار و سیصد و سی ریال قیمت دلار