قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۷/۲۳ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۷/۲۳ ساعت 11:55:26 برابر با 271,340 دویست و هفتاد و یک هزار و سیصد و چهل ریال قیمت یورو 314,510 سیصد و چهارده هزار و پانصد و ده ریال قیمت پوند 371,560 سیصد و هفتاد و یک هزار و پانصد و شصت ریال قیمت دلار