قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۷/۲۲ ساعت 11:58

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۷/۲۲ ساعت 11:58:10 برابر با 272,340 دویست و هفتاد و دو  هزار و سیصد و چهل ریال قیمت یورو 314,420 سیصد و چهارده هزار و چهار صد و بیست ریال قیمت پوند 370,760 سیصد و هفتاد هزار و هفتصد و شصت ریال قیمت دلار