قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۱/۹ ساعت 11:57

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۱/۹ ساعت 11:57:09 برابر با 282,590 دویست و هشتاد و دو  هزار و پانصد و نود ریال قیمت یورو 317,640 سیصد و هفده هزار و ششصد و چهل ریال قیمت پوند 382,340 سیصد و هشتاد و دو  هزار و سیصد و چهل ریال قیمت دلار