قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ ساعت 11:55:36 برابر با 278,540 دویست و هفتاد و هشت هزار و پانصد و چهل ریال قیمت یورو 313,490 سیصد و سیزده هزار و چهار صد و نود ریال قیمت پوند 377,520 سیصد و هفتاد و هفت هزار و پانصد و بیست ریال قیمت دلار