قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ساعت 12:00

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ساعت 12:00:56 برابر با 269,820 دویست و شصت و نه هزار و هشت صد و بیست ریال قیمت یورو 324,610 سیصد و بیست و چهار هزار و ششصد و ده ریال قیمت پوند 390,380 سیصد و نود هزار و سیصد و هشتاد ریال قیمت دلار