قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ ساعت 11:57

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ ساعت 11:57:55 برابر با 273,930 دویست و هفتاد و سه هزار و نه صد و سی ریال قیمت یورو 333,940 سیصد و سی و سه هزار و نه صد و چهل ریال قیمت پوند 398,780 سیصد و نود و هشت هزار و هفتصد و هشتاد ریال قیمت دلار