دلار امروز 556,872 ساعت 17:32

قیمت زنده دلار 556,872 ریال امروز سیزده بهمن هزار و چهارصد و دو ساعت 17:32:00 قیمت یورو 630,672 ششصد و سی هزار و ششصد و هفتاد و دو  ریال قیمت پوند 731,800 هفتصد و سی و یک هزار و هشت صد ریال قیمت آنلاین طلا