دلار امروز 556,754 ساعت 17:36

قیمت زنده دلار 556,754 ریال امروز یازده بهمن هزار و چهارصد و دو ساعت 17:36:19 قیمت یورو 630,554 ششصد و سی هزار و پانصد و پنجاه و چهار ریال قیمت پوند 742,800 هفتصد و چهل و دو  هزار و هشت صد ریال قیمت آنلاین طلا