دلار امروز 556,572 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 556,572 ریال امروز نه بهمن هزار و چهارصد و دو ساعت 17:31:11 قیمت یورو 629,720 ششصد و بیست و نه هزار و هفتصد و بیست ریال قیمت پوند 737,540 هفتصد و سی و هفت هزار و پانصد و چهل ریال قیمت آنلاین طلا