دلار امروز 555,733 ساعت 17:40

قیمت زنده دلار 555,733 ریال امروز بیست بهمن هزار و چهارصد و دو ساعت 17:40:56 قیمت یورو 599,613 پانصد و نود و نه هزار و ششصد و سیزده ریال قیمت پوند 702,943 هفتصد و دو  هزار و نه صد و چهل و سه ریال قیمت آنلاین طلا