دلار امروز 555,020 ساعت 17:32

قیمت زنده دلار 555,020 ریال امروز هجده بهمن هزار و چهارصد و دو ساعت 17:32:14 قیمت یورو 599,730 پانصد و نود و نه هزار و هفتصد و سی ریال قیمت پوند 702,790 هفتصد و دو  هزار و هفتصد و نود ریال قیمت آنلاین طلا