دلار امروز 553,810 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 553,810 ریال امروز بیست و پنج بهمن هزار و چهارصد و دو ساعت 17:31:35 قیمت یورو 593,530 پانصد و نود و سه هزار و پانصد و سی ریال قیمت پوند 696,000 ششصد و نود و شش هزار ریال قیمت آنلاین طلا