دلار امروز 550,490 ساعت 17:39

قیمت زنده دلار 550,490 ریال امروز شانزده بهمن هزار و چهارصد و دو ساعت 17:39:51 قیمت یورو 592,390 پانصد و نود و دو  هزار و سیصد و نود ریال قیمت پوند 692,140 ششصد و نود و دو  هزار و صد و چهل ریال قیمت آنلاین طلا