دلار امروز 550,220 ساعت 17:50

قیمت زنده دلار 550,220 ریال امروز پانزده بهمن هزار و چهارصد و دو ساعت 17:50:53 قیمت یورو 595,403 پانصد و نود و پنج هزار و چهار صد و سه ریال قیمت پوند 697,053 ششصد و نود و هفت هزار وپنجاه و سه ریال قیمت آنلاین طلا