دلار امروز 549,349 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 549,349 ریال امروز بیست و دو بهمن هزار و چهارصد و دو ساعت 17:31:40 قیمت یورو 592,289 پانصد و نود و دو  هزار و دویست و هشتاد و نه ریال قیمت پوند 693,159 ششصد و نود و سه هزار و صد و پنجاه و نه ریال قیمت آنلاین طلا