دلار امروز 548,500 ساعت 17:33

قیمت زنده دلار 548,500 ریال امروز بیست و یک بهمن هزار و چهارصد و دو ساعت 17:33:48 قیمت یورو 592,820 پانصد و نود و دو  هزار و هشت صد و بیست ریال قیمت پوند 693,830 ششصد و نود و سه هزار و هشت صد و سی ریال قیمت آنلاین طلا