دلار امروز 539,840 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 539,840 ریال امروز دو بهمن هزار و چهارصد و دو ساعت 17:31:33 قیمت یورو 588,470 پانصد و هشتاد و هشت هزار و چهار صد و هفتاد ریال قیمت پوند 687,560 ششصد و هشتاد و هفت هزار و پانصد و شصت ریال قیمت آنلاین طلا