دلار امروز 537,710 ساعت 17:53

قیمت زنده دلار 537,710 ریال امروز یک بهمن هزار و چهارصد و دو ساعت 17:53:28 قیمت یورو 586,440 پانصد و هشتاد و شش هزار و چهار صد و چهل ریال قیمت پوند 683,350 ششصد و هشتاد و سه هزار و سیصد و پنجاه ریال قیمت آنلاین طلا