دلار امروز 536,960 ساعت 17:35

قیمت زنده دلار 536,960 ریال امروز بیست و نه دی هزار و چهارصد و دو ساعت 17:35:24 قیمت یورو 587,550 پانصد و هشتاد و هفت هزار و پانصد و پنجاه ریال قیمت پوند 684,840 ششصد و هشتاد و چهار هزار و هشت صد و چهل ریال قیمت آنلاین طلا