دلار امروز 517,020 ساعت 17:44

قیمت زنده دلار 517,020 ریال امروز هجده مهر هزار و چهارصد و دو ساعت 17:44:51 قیمت یورو 553,490 پانصد و پنجاه و سه هزار و چهار صد و نود ریال قیمت پوند 639,920 ششصد و سی و نه هزار و نه صد و بیست ریال قیمت آنلاین طلا