دلار امروز 515,300 ساعت 17:44

قیمت زنده دلار 515,300 ریال امروز شانزده مهر هزار و چهارصد و دو ساعت 17:44:04 قیمت یورو 552,040 پانصد و پنجاه و دو  هزار وچهل ریال قیمت پوند 637,950 ششصد و سی و هفت هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت آنلاین طلا