دلار امروز 514,360 ساعت 17:56

قیمت زنده دلار 514,360 ریال امروز چهارده آبان هزار و چهارصد و دو ساعت 17:56:41 قیمت یورو 552,440 پانصد و پنجاه و دو  هزار و چهار صد و چهل ریال قیمت پوند 636,120 ششصد و سی و شش هزار و صد و بیست ریال قیمت آنلاین طلا