دلار امروز 513,940 ساعت 18:16

قیمت زنده دلار 513,940 ریال امروز چهارده دی هزار و چهارصد و دو ساعت 18:16:27 قیمت یورو 562,980 پانصد و شصت و دو  هزار و نه صد و هشتاد ریال قیمت پوند 652,140 ششصد و پنجاه و دو  هزار و صد و چهل ریال قیمت آنلاین طلا