دلار امروز 513,940 ساعت 17:32

قیمت زنده دلار 513,940 ریال امروز پانزده دی هزار و چهارصد و دو ساعت 17:32:46 قیمت یورو 562,980 پانصد و شصت و دو  هزار و نه صد و هشتاد ریال قیمت پوند 652,140 ششصد و پنجاه و دو  هزار و صد و چهل ریال قیمت آنلاین طلا