دلار امروز 513,000 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 513,000 ریال امروز نوزده دی هزار و چهارصد و دو ساعت 17:31:41 قیمت یورو 562,470 پانصد و شصت و دو  هزار و چهار صد و هفتاد ریال قیمت پوند 653,400 ششصد و پنجاه و سه هزار و چهار صد ریال قیمت آنلاین طلا