دلار امروز 511,100 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 511,100 ریال امروز بیست و سه آبان هزار و چهارصد و دو ساعت 17:31:32 قیمت یورو 552,480 پانصد و پنجاه و دو  هزار و چهار صد و هشتاد ریال قیمت پوند 633,510 ششصد و سی و سه هزار و پانصد و ده ریال قیمت آنلاین طلا