دلار امروز 509,290 ساعت 17:33

قیمت زنده دلار 509,290 ریال امروز هجده دی هزار و چهارصد و دو ساعت 17:33:52 قیمت یورو 558,040 پانصد و پنجاه و هشت هزار وچهل ریال قیمت پوند 647,840 ششصد و چهل و هفت هزار و هشت صد و چهل ریال قیمت آنلاین طلا