دلار امروز 507,410 ساعت 17:37

قیمت زنده دلار 507,410 ریال امروز سیزده دی هزار و چهارصد و دو ساعت 17:37:57 قیمت یورو 554,850 پانصد و پنجاه و چهار هزار و هشت صد و پنجاه ریال قیمت پوند 641,600 ششصد و چهل و یک هزار و ششصد ریال قیمت آنلاین طلا