دلار امروز 506,426 ساعت 17:32

قیمت زنده دلار 506,426 ریال امروز نه دی هزار و چهارصد و دو ساعت 17:32:25 قیمت یورو 559,306 پانصد و پنجاه و نه هزار و سیصد و شش ریال قیمت پوند 644,896 ششصد و چهل و چهار هزار و هشت صد و نود و شش ریال قیمت آنلاین طلا