دلار امروز 505,410 ساعت 17:37

قیمت زنده دلار 505,410 ریال امروز دوازده دی هزار و چهارصد و دو ساعت 17:37:45 قیمت یورو 554,530 پانصد و پنجاه و چهار هزار و پانصد و سی ریال قیمت پوند 639,860 ششصد و سی و نه هزار و هشت صد و شصت ریال قیمت آنلاین طلا