دلار امروز 505,270 ساعت 17:32

قیمت زنده دلار 505,270 ریال امروز یازده دی هزار و چهارصد و دو ساعت 17:32:18 قیمت یورو 558,210 پانصد و پنجاه و هشت هزار و دویست و ده ریال قیمت پوند 643,580 ششصد و چهل و سه هزار و پانصد و هشتاد ریال قیمت آنلاین طلا