دلار امروز 505,030 ساعت 17:47

قیمت زنده دلار 505,030 ریال امروز دوازده آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 17:47:22 قیمت یورو 550,630 پانصد و پنجاه هزار و ششصد و سی ریال قیمت پوند 642,950 ششصد و چهل و دو  هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت آنلاین طلا