دلار امروز 504,730 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 504,730 ریال امروز هشت آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 17:31:16 قیمت یورو 557,250 پانصد و پنجاه و هفت هزار و دویست و پنجاه ریال قیمت پوند 643,320 ششصد و چهل و سه هزار و سیصد و بیست ریال قیمت آنلاین طلا