دلار امروز 504,720 ساعت 17:37

قیمت زنده دلار 504,720 ریال امروز شش آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 17:37:12 قیمت یورو 552,270 پانصد و پنجاه و دو  هزار و دویست و هفتاد ریال قیمت پوند 636,140 ششصد و سی و شش هزار و صد و چهل ریال قیمت آنلاین طلا